Rights of Use

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Настоящият сайт е собственост на Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, вписан в Агенцията по вписванията с ЕИК 200729650.
 • Настоящите права за ползване уреждат взаимоотношенията между потребителите на сайта и собственика. В случай че потребителят не е съгласен с всички или някои от упоменатите по-долу общи условия, той има право да не използва сайта.
 • Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между потребител и собственик на сайта Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, с който потребителят получава правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.
 • При тълкуването и прилагане на Общите условия използваните в тях термини и изрази ще имат следното значение:
  1. „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна digital-marketing.bg
  2. „Потребител” – всяко лице, посетило или заредило и ползващо Сайта и неговата информационна система.
  3. „Информационна система” – текстове, статии, снимки, графични, аудио и видео материали.
  4. „злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката или нанасящи вреди на лица, в това число, но не само, проникване в сървъра, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по законодателството.
  5. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
  6. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ ОТ СОБСТВЕНИКА
 • Услуги, предоставяни от Собственика на сайта на Потребителя:
  1. Достъп до информационната система, ресурсите на сайта, текстове, база данни, графични, аудио и видео материали, новини, снимки;
  2. Участие във форумите и блоговете на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  3. Връзка със страници във социалните медии, собственост на Собственика;
 • С настоящият сайт Собственика на сайта промотира своята дейност пред потребителите на сайта;

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Потребителя

 • Потребителят има право безплатно да ползва услугите на сайта за лично ползване и с нетърговски цели, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта.
 • Потребителят няма право при ползването на услугите на сайта да използва обекти на интелектуална собственост, по начин накърняващ правата на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, независимо дали носителят на съответните права е Собственика, негов партньор, клиент, друг Потребител на сайта или трето лице.
 • Потребителят няма право да поставя вируси или други файлове, които могат да попречат на нормалното функциониране на сайта или да застрашат сигурността на Собственика или другите потребители.
 • Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 • Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който нарушава Правата за ползване на сайта.

 

Права и задължения на Собственика

 • Собственикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на Услугите.
 • Собственикът няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Собственикът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.
 • Собственикът има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Собственика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Собственика. Собственикът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.
 • Собственикът има право да поставя „бисквитки“ или други ресурси, които да му позволят да идентифицира потребителя по определи признаци като ip,пол, възраст, местоположение, поведение и други и да използва тази информация, за да промотира дейността си.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 • Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика или неговите партньори и клиенти, или на трети изрично посочени лица.
 • При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на собственика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е операторът или друго лице.
 • Цитирането на предоставена в сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно Диджитал Маркетинг Груп ЕООД или digital-marketing.bg.

 

 1. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Собсвеникът прави всичко възможно, за да поддържа сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Собственикът не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи и в този смисъл не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Собственикът не отговаря пред потребителя за пропуснати ползи, загуби или други щети причинени на потребителя или трети лица.
 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • Собственикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от действие или бездействие от страна на потребителя довело до нарушаването на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VII. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩАТА ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И РАЗКРИВАНЕ

 • Собственикът има право да събира и използва информация, когато потребителят доброволно я е предоставил при използване на услугите на сайта (например електронен магазин, достъп до социални мрежи и други), като Собственикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, която съдържа лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения от закона ред.
 • Собственикът събира и използва информацията за целите на статистиката, директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети.
 • Собственикът се задължава да не разкрива никаква информация съдържаща лични данни за потребителя, освен ако не е получил изричното му съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които имат право на това, при спазване на законово установените процедури

VIII. ДРУГИ

 • Собственикът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия.
 • Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.